Zmiękczanie wody

1. Twardość wody.

Woda z większości ujęć w Polsce charakteryzuje się wysoką zawartością związków wapnia i magnezu (twardością). Twardość wody powoduje zbędne zużycie środków zmiękczających, a także powstawanie kamienia kotłowego, który zmniejsza wydajność procesu grzewczego i znacznie zwiększa zużycie paliwa. Twardość wyrażana jest w różnych jednostkach.

Woda bardzo miękka wykazuje twardość do 1,78 mval/dm3. Woda miękka od 1,78 do 3,57 mval/dm3, twarda od 7,13 do 10,7 mval/dm3, a bardzo twarda powyżej 10,7 mval/dm3. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby twardość ogólna wody do picia była zawarta w granicach 1-10 mval/dm3 (50-500 mg/dm3 CaCO3). Woda stosowana do celów przemysłowych np.: do chłodzenia albo w kotłowniach wodnych oraz parowych także musi spełniać określone parametry twardości. Twardość wody spowodowana jest obecnością w niej głównie jonów wapnia i magnezu. Jony wapniowe i magnezowe mogą występować w postaci węglanów Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 i wówczas mamy twardość węglanową lub w postaci CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4, które powodują twardość niewęglanową. Twardość ogólna będąca sumą tych twardości jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w procesie wymiany sodowej.

Tabela przeliczeniowa różnych jednostek twardości wody.

stopień francuski °F stopień niemiecki °N mg CaCO 3 stopień angielski °A mval/l milimol/l
stopień francuski 1 0,56 10 0,70 0,20 0,10
stopień niemiecki 1,79 1 17,86 1,25 0,36 018
mg CaCO 3 0,1 0,056 1 0,07 0,02 0,01
stopień angielski 1,43 0,8 14,3 1 0,29 0,14
mval/l 5 2,8 50 3,5 1 0,5
milimol/l 10 5,6 100 7 2 1


2. Proces zmiękczania wody.

Zmiękczanie wody polega na usunięciu z wody składników powodujących jej twardość.

Proces ten polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych, odpowiedzialnych za twardość wody, na jony sodu. Proces ten zachodzi w wymiennikach jonowych w trakcie przepływania uzdatnianej wody przez żywicę jonowymienną. Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, poddawane jest ono procesowi regeneracji za pomocą solanki. Ilość zużytej soli uzależniona jest od jakości złoża i założonych warunków regeneracji. Woda uzdatniona za pomocą wymiany jonowej, przy zachowaniu dopuszczalnych prędkości technologicznych żywic, ma twardość ogólną poniżej 0,3 dH. Woda podawana na zmiękczacze powinna być wstępnie uzdatniona przez usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych oraz odżelazienie i odmanganienie, gdyż w przeciwnym wypadku część zdolności wymiennej zostanie wykorzystana na wymianę jonów żelaza i manganu. Ponadto, jak podają producenci żywic jonowymiennych, ponadnormatywne ilości żelaza skracają żywotność żywic nawet o 50 procent ich przewidywanego okresu eksploatacji. Dlatego należy uwzględnić powyższe uwagi przy projektowaniu stacji zmiękczania dla wody o wysokim stopniu zażelazienia. Zmiękczanie jest zazwyczaj jednym z elementów stacji uzdatniania wody do celów spożywczych, grzewczych, chłodniczych oraz innych procesów technologicznych.
WARUNKI WYMIANY ZA 1 GROSZ

1) Aby uzyskać darmowy serwis w ramach obowiązującej promocji należy:

  a. Zadzwonić pod numer 32 282 30 50 lub wysłać email na adres 885400700@885400700.pl
  b. Podać telefon kontaktowy oraz adres do polecanej osoby
  c. Po dokonaniu weryfikacji klienta w bazie oraz dokonaniu wymiany serwisowej osobie polecającej będzie przysługiwać jedna wymiana serwisowa za symboliczny 1 GROSZ.

2) Warunki przyznania serwisu za 1 GROSZ

  a. Osoba polecona nie może być aktualnym klientem firmy
  b. Wartość usługi serwisu dokonanego u poleconej osoby musi być równa bądź większa wartość serwisu dokonywanego u osoby polecającej
  c. Osoba polecona musi zamieszkiwać w obrębie świadczonych usług serwisowych (kilknij po mapkę)
  d. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyn