Uzdatnianie Wody

1. Jakie woda ma znaczenie?

Niezaprzeczalnym faktem jest iż życie na Ziemi istnieje dzięki wodzie. Uznaje się że właśnie w wodzie powstało życie i owulowało życie na naszej planecie. Gdyby nie było wody nasza Ziemia wyglądałaby jak wielka pustynia. Organizm ludzki zbudowany jest przede wszystkim z wody ponieważ zawiera on od 60% do 80% wody u dorosłego człowieka. Aby człowiek mógł funkcjonować w normalnych warunkach termicznych musi spożywać od 2 do 3 litrów wody. Już spadek o 10% wody w organizmie ludzkim powoduje zakłócenie zdrowia które mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian a w razie nie uregulowania nawet do śmierci. Najbardziej wymowny w tej kwestii jest zapis Europejskiej Karty Ochrony Wód uchwalonej w 1968 roku w Strasburgu:

„Bez wody nie ma życia, woda jest cennym i nieodzownym dobrem dla człowieka. Jakość wody musi odpowiadać normom i wymaganiom.”

Woda w określonej jakości jest również niezbędna w procesach produkcyjnych. W większości zakładów produkcyjnych, których produkty używamy na co dzień, woda pobierana jest bezpośrednio z sieci która zaopatruje w wodę do picia i jest wykorzystywana w wielu procesach towarzyszących produkcji produktów które są nam niezbędne do życia. Woda jest wykorzystywana przede wszystkim jako nośnik ciepła, jako rozpuszczalnik czy też jako substancja chłodząca. W zdecydowanej większości rolę tą może spełniać tylko woda – nasuwa się tu jeden wniosek: woda jest niezastąpiona.

2. Jakie są rodzaje wody?

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych substancji na ziemi jest właśnie woda. W zależności od miejsca występowania możemy ją podzielić na wody podziemne i wody powierzchniowe.

a) Wody podziemne:

Wody podziemne w zależności od miejsca ich występowania dzielimy na: wody gruntowe płytkie, wody gruntowe głębokie, wody źródlane, wody gruntowe sztuczne.

Wody gruntowe płytkie – występują do głębokości 8 m. przez co bardzo często są narażone na zanieczyszczenie przez bakterie chorobotwórcze.

Wody gruntowe głębokie – są to wody który występują na znacznych głębokościach. Na tych głębokościach wody są wolne od bakterii chorobotwórczych jednak mogą zawierać znaczne ilości związków które powodują znaczną twardość wody. Zawierają między innymi związki żelaza lub manganu.

Wody źródlane - nie mają większego zastosowania do ujęć. Jakość ich jest różna, zależnie od warstwy filtracyjnej.

Wody gruntowe sztuczne - są to wody otrzymywane ze zbiorników wodnych (rzek, stawów) na zasadzie filtracji przez grunt do zbudowanych w pobliżu tych ujęć specjalnych zbiorników (np. studni).

b) Wody powierzchniowe:

Do wód powierzchniowych zalicza się: wody opadowe, wody strumieni i rzek, wody jezior i stawów, wody mórz.

Wody opadowe - ich jakość jest uzależniona od zanieczyszczenia atmosfery w miejscu opadów oraz od rodzaju terenu, po którym ona spływa. Zaletą wód opadowych jest ich mała twardość.

Wody strumieni i rzek - ich jakość zależy od charakteru zlewni, spadku koryta, miejsc przepływu oraz wielkości osiedli i zakładów produkcyjnych, znajdujących się w pobliżu.

Woda jezior i stawów - w zależności od miejsca występowania jezior, wody różnią się swoim składem. Rzadko są bezpieczne pod względem sanitarnym.

Wody mórz - są czystsze od wód śródlądowych. Zawierają jednak dużo soli i z tego względu nie mogą być używane do picia bez przeprowadzenia procesu odsalania.

3. Metody uzdatniania wody?

Uzdatnianie wody jest to proces który polega na odpowiednim dostosowaniu wody poprzez różnego rodzaju metody między innymi filtracje. Dostosowuje się właściwości i skład wody ze względy na jej przeznaczenie. Niezbędny zakres uzdatniania wynika z rozbieżności między stanem jakości ujmowanej wody a warunkami, którym powinna ona odpowiadać.

Metody uzdatniania wody w zależności od występujących zanieczyszczeń.

Parametry Metody uzdatniania wody
Organoleptyczne:
Barwa Filtracja na węglu aktywnym / Flokulacja + Filtracja
Odczyn pH Korekta pH
Mętność Flokulacja + Filtracja
Twardość Wymiana jonowa / Odwrócona osmoza
Zapach Filtracja na węglu aktywnym / Utlenianie / Ozonowanie
Fizyczno-chemiczne:
Amoniak Utlenianie / Wymiana jonowa / Odwrócona osmoza
Azotyny Ozonowanie / Chlorowanie
Azotany Wymiana jonowa / Odwrócona osmoza
Chlor wolny Filtracja na węglu aktywnym
Chlorki Wymiana jonowa / Odwrócona osmoza
Fosfor Odwrócona osmoza
Monofosforany Odwrócona osmoza
Krzemionka ogólna Odwrócona osmoza
Mangan Odmanganianie
Magnez Wymiana jonowa / Odwrócona osmoza
Potas Wymiana jonowa / Odwrócona osmoza
Przewodność elektryczna Wymiana jonowa / Odwrócona osmoza
Potas Wymiana jonowa / Odwrócona osmoza
Potas Wymiana jonowa / Odwrócona osmoza
Potas Wymiana jonowa / Odwrócona osmoza
Potas Wymiana jonowa / Odwrócona osmoza
Potas Wymiana jonowa / Odwrócona osmoza
Potas Wymiana jonowa / Odwrócona osmoza
WARUNKI WYMIANY ZA 1 GROSZ

1) Aby uzyskać darmowy serwis w ramach obowiązującej promocji należy:

  a. Zadzwonić pod numer 32 282 30 50 lub wysłać email na adres 885400700@885400700.pl
  b. Podać telefon kontaktowy oraz adres do polecanej osoby
  c. Po dokonaniu weryfikacji klienta w bazie oraz dokonaniu wymiany serwisowej osobie polecającej będzie przysługiwać jedna wymiana serwisowa za symboliczny 1 GROSZ.

2) Warunki przyznania serwisu za 1 GROSZ

  a. Osoba polecona nie może być aktualnym klientem firmy
  b. Wartość usługi serwisu dokonanego u poleconej osoby musi być równa bądź większa wartość serwisu dokonywanego u osoby polecającej
  c. Osoba polecona musi zamieszkiwać w obrębie świadczonych usług serwisowych (kilknij po mapkę)
  d. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyn