1. Odżelazinie wody

Zawartość żelaza w wodach podziemnych waha się od zawartości śladowych do kilkudziesięciu mg Fe/dm3. Może ono występować jako: rozpuszczone i bezbarwne żelazo dwuwartościowe lub jako utlenione, wytrącające się w postaci czerwonego osadu, żelazo trójwartościowe. Mangan występuje w ilościach znacznie mniejszych i zwykle jego zawartość w wodzie nie przekracza kilku mg Mn/dm3. Pierwiastki te są rozpuszczone w wodzie w postaci różnych związków chemicznych. Obecność soli żelaza i manganu w wodach podziemnych powoduje dużą uciążliwość przy wykorzystywaniu tych wód do celów komunalnych i przemysłowych i dlatego w większości przypadków eksploatowane ujęcia wody wymagają odżelaziania oraz odmanganiania. Proces technologiczny usuwania związków żelaza i manganu składa się z:

- napowietrzania wody surowej za pomocą sprężarki lub inżektora,
- korekty pH wody, gdy zachodzi taka potrzeba,
- filtracji z wykorzystaniem odpowiednich złóż.

Pomimo, że sole żelaza i manganu występują w wodzie w takich samych połączeniach (najczęściej jako węglany i siarczany), to usuwanie ich przebiega w sposób nieco odmienny.

2. Odżelazianie.

Odżelazianie polega na zamianie występujących w wodzie związków żelaza w postaci rozpuszczonej w związki nierozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym. Warunkiem koniecznym aby to osiągnąć, jest napowietrzanie wody. W wyniku napowietrzania usuwany jest z wody wolny dwutlenek węgla, dzięki czemu podwyższa się odczyn tej wody. Sole żelaza hydrolizują w wodzie stosunkowo łatwo, tworząc rozpuszczalne wodorotlenki Fe(OH)2, które następnie są utleniane rozpuszczonym w wodzie tlenem do nierozpuszczalnych i wytrącających się wodorotlenków żelazowych.

Fe(HCO3)2 + H2O = Fe(OH)2 + 2CO2 + H2O
2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O = 2Fe(OH)3.

Jeżeli sole żelaza występują jako siarczany FeSO4, wynikiem hydrolizy jest wodorotlenek żelazawy i kwas siarkowy.

FeSO4 + 2H2O = Fe(OH)2 + H2SO4

Pod wpływem tlenu (w czasie procesu napowietrzania) wodorotlenek żelazawy przechodzi w wytrącający się wodorotlenek żelazowy, natomiast wywiązujący się kwas siarkowy może obniżyć odczyn pH do wartości, przy której proces odżelaziania ustaje. W takim przypadku, o ile woda nie zawiera dostatecznej ilości węglanów samorzutnie zobojętniających kwasy, należy ją zalkalizować wodorotlenkiem wapnia. Warunkiem szybkiego przebiegu procesu utleniania żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego jest osiągnięcie w czasie napowietrzania jak najwyższego odczynu. Na utlenienie 1 mg żelaza zużywa się teoretycznie 0,143 mg tlenu.
WARUNKI WYMIANY ZA 1 GROSZ

1) Aby uzyskać darmowy serwis w ramach obowiązującej promocji należy:

  a. Zadzwonić pod numer 32 282 30 50 lub wysłać email na adres 885400700@885400700.pl
  b. Podać telefon kontaktowy oraz adres do polecanej osoby
  c. Po dokonaniu weryfikacji klienta w bazie oraz dokonaniu wymiany serwisowej osobie polecającej będzie przysługiwać jedna wymiana serwisowa za symboliczny 1 GROSZ.

2) Warunki przyznania serwisu za 1 GROSZ

  a. Osoba polecona nie może być aktualnym klientem firmy
  b. Wartość usługi serwisu dokonanego u poleconej osoby musi być równa bądź większa wartość serwisu dokonywanego u osoby polecającej
  c. Osoba polecona musi zamieszkiwać w obrębie świadczonych usług serwisowych (kilknij po mapkę)
  d. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyn